معرفی تیم سه یک

 

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی پیشینه حرفه ای پیشینه کامل
عباس عنصری فرد موسس-وکیل دانشجوی دکتری جزا جرمشناسی 15 سال مشاهده
افشین محمدی مدیر روابط عمومی دانشجوی دکتری ارتباطات 15 سال مشاهده
سید حسن صدرالحفاظی وکیل کارشناس حقوق 10 سال مشاهده
رضا خانمیرزایی وکیل دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی 6 سال  
سمیه پورباقری وکیل کارشناش حقوق 12 سال مشاهده
سیاوش الیاسی کاارشناس حقوقی کارشناس حقوق 6 سال مشاهده