قوانین و مقررات طرح پاو

مقررات عمومی

 

1- متقاضیان می بایست اشخاص حقیقی و حقوقی باشند که اصالتاً یا با وکالت معتبر قرارداد اجاره را امضاء نموده و بر اساس قوانین  جمهوری اسلامی ایران دارای اهلیت تمتع و استیفاء باشند و خدمات صرفاً به این اشخاص با هویت واقعی ارائه خواهد شد.

2- پاو تخلیه نسبت به قرارداد هایی که با رعایت مفاد ماده 190 قانون مدنی ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله) تنظیم می شود،  قابل دریافت است.

 

مقررات اختصاصی  پاو تخلیه

 

1- خدمات  پاو تخلیه نسبت به قراردادهای اجاره ارائه می شود.

2– از تاریخ قرار داد اجاره نباید بیش از سه ماه گذشته باشد.

3- قرارداد باید واقعی و اصل آن به همراه اصول اسناد مالکیت وهویت درزمان ارائه خدمات به دفتر حقوقی سه یک تحویل شود.

4- پذیرش وکالت منوط به امضاء وکالتنامه وقرارداد و ارائه مدارک و اطلاعات لازم جهت طرح دعوی تخلیه و یا تقاضای دستور تخلیه ،توسط متقاضی می باشد.

5- متقاضای می تواند سه ماه قبل از انقضای قرارداد انصراف خود را از ادامه طرح اعلام نماید که در اینصورت مبلغ پرداختی باکسر هزینه ها ( 10% مبلغ پرداختی ) به حساب اعلامی که به نام متقاضی باشد مسترد خواهد شد.

6- اجاره نامه میبایست توسط دو نفر شاهد امضا شده باشد .

 


.button {
    background-color: #4CAF50; /* Green */
    border: none;
    color: white;
    padding: 60px 77px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
    font-size: 17px;
    margin: 14px 12px;
    cursor: pointer;
}


.button5 {border-radius: 50%;}

 


طرح پاو چیست؟ورود به طرح پاو