چشم انداز سه یک

لشگر منسجم و متحد ناهنجاری ها بر پیکر آرامش و آسایش بشریت حمله ور شده و آثار این تهاجم در افزایش جرم، جنایت و آسیب های اجتماعی نمایان است.

جرم و ناهنجاری از زمان خلقت بشریت وجود داشته و تا به امروز روند رو به رشد داشته است. اعمال مجازات ها نه تنها قادر به کنترل و کاهش جرائم و ناهنجاری ها نبوده بلکه جرائم هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت متحول شده و ارتقاء پیدا کرده اند.

طبق آخرین آمار سال 1394 اعلامی از سوی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه  روند رشد جرائم از روند رشد جمعیت بیشتر شده است و این هشداری است برای کشتی جامعه ای که در آن زندگی می کنیم همانند کشتی بزرگی که هر چقدر هم بزرگ باشد با نفوذ آب در آن همه سرنشینان محکوم به غرق شدن هستند. شاید تفاوت در این است که طبقات پایین تر زودتر و طبقات بالا دیرتر غرق خواهند شد.

بنیاد سه یک درصدد برداشتن گوشه ای از بار سنگین پیشگیری از آسیب های اجتماعی میباشد .