اجرا تفاهم نامه مرکز مراقبت بعد از خروج کانون اصلاح و تربیت و بنیاد سه یک

بنیاد سه یک و مرکز مراقبت بعد از خروج کانون اصلاح و تربیت با هدف گسترش همکاری های علمی و عملی در سه سطح پیشگیری تفاهم نامه تنظیم کردند.

اجرا تفاهم نامه مرکز مراقبت بعد از خروج  کانون اصلاح و تربیت و بنیاد سه یک

بنی آدم اعضای یک پیکرند           که در آفرینش ز یک گوهرند

چوعضوی بدرد آورد روزگار         دگر عضو ها را نماند قرار 

توکزمهنت دیگران بی غمی            نشاید  که نامت نهند آدمی 

 

با تفاهم نامه ای که بین بنیاد پیشگیری ازناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی سه یک  و مرکز مراقبت بعد از خروج  کانون اصلاح و تربیت (مکانی برای نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار) تنظیم شد، مقرر گردید کانون یکی از آزاد شدگان را جهت حمایت های مادی و معنوی و انجام اقدامات پیشگیری سطح سوم به بنیاد سه یک معرفی نماید و خوشبختانه مرکز مراقبت بعد از خروج به موجب نامه مستقل اولین نفر را به «بنیاد سه یک» معرفی نمود و ما نام مستعار «آرمان» را برای او انتخاب نمودیم که با این نام و هویت جدید ضمن اصلاح و درمان اجتماعی، روند بازاجتماعی شدن و باز سازگاری او را با همکاری و همفکری یکدیگر شروع کنیم.

هر کجا محرم شدی چشم از خیانت بازدار           ای بسا محرم که با یک نقطه مجرم می شود

انتهای  خبر/

.button {     display: inline-block;     margin: 0;     padding: .461em 1.563em .41em;     color: #fff!important;     text-align: center;     text-decoration: none;     text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.7);     text-transform: uppercase;     line-height: 1;     font-size: .9em;     cursor: pointer;     font-family: "proxima-nova", sans-serif;     border: 1px solid #1a4064;     background: #255a8c;     -webkit-border-radius: 100px;     -moz-border-radius: 100px;     border-radius: 100px;     -webkit-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.15);     -moz-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.15);     box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.15); } .button:active  {     -webkit-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);     -moz-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);     box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .button.green  {     text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.4);     border: 1px solid #578824;     background: #71b02f; } .button.green:hover  {     background: #79bc32; } مستند آرمان را میتوانید از اینجا دنبال کنید   .button { display: inline-block; margin: 0; padding: .461em 1.563em .41em; color: #fff!important; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.7); text-transform: uppercase; line-height: 1; font-size: .9em; cursor: pointer; font-family: "proxima-nova", sans-serif; border: 1px solid #1a4064; background: #255a8c; -webkit-border-radius: 100px; -moz-border-radius: 100px; border-radius: 100px; -webkit-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.15); -moz-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.15); box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.15); } .button:active { -webkit-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1); -moz-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1); box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .button.green { text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.4); border: 1px solid #578824; background: #71b02f; } .button.green:hover { background: #79bc32; }