عناوین خبرهای کتابخانه

کتابخانه ای با محوریت پیشگیری

بنیاد پیشگیری از ناهنجاری‏ها و آسیب های اجتماعی “سه یک” در راستای به سرانجام رساندن اهداف خود در سطح اول پیشگیری، که همان ارتقا سطح فرهنگ و آگاهی مردم است، در گام اول اقدام به راه اندازی کتاب خانه‏ی "سه یک"کرده است.